travel news

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

ถึงจะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็เป็นศูนย์รวมของจิตใจอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชน วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นการพิเศษในปี พ.ศ. 2542 โดยก่อนหน้านี้ในปีพ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยวิธีเติมอากาศที่บึงพระราม 9

ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม 9 ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นวัดในนามมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้เป็นพุทธสถานในการประกอบกิจของสงฆ์ และเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรในการที่ประกอบ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ถือเป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดเล็กๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม ทางพุทธศาสนา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแพร่ศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ผสมผสานวิถีแห่งการอยู่ร่วมระหว่างบ้าน(ชุมชน) วัด และราชการ(โรงเรียน)ในลักษณะการพึ่งพาอาศัย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของสังคมไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

admin (Author)